Velkomen til Atløy

Vert det bru og ikkje tunnel

Svar på søknad om fråvik på Atløysambandet

Vi viser til søknad om fråvik på Atløysambandet, med tunnelløysing på fylkesveg på 4,2
kilometer lang tunnel med 8% stigning.
Bygging av fylkesveg tunnelar er regulert av blandt anna vegnormal og føreskrift. Relevant for
denne avklaringa er krav satt i «Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på
fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.)».
Tunnelsikkerhetsfgrskrift for fylkesveg seier blandt anna:
§ 8.Sikkerhetstiltak
Tunneler som omfattes avforskriften skal oppfylle minstekravene til sikkerhet fastsatt i
vedlegg I og II til forskriften.
Dersom enkelte av de konstruksjons- eller utrustningsmessige kravene som er fastsatt i
vedlegg I bare kan oppføllles ved tekniske løsninger som enten ikke kan gjennomføres
eller bare kan gjennomføres til en uforholdsmessig høy kostnad, kan Vegdirektoratet
eller den direktoratet delegerer myndighet til, godkjenne at det treffes alternative
risikoreduserende tiltak som vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet.
Vírkningene av slike alternative tiltak skal påvises ved en risikoanalyse i samsvar med
bestemmelsene i § I 0.
2.2. Tunnelgeometri
2.2.I. Ved utforming av en tunnels tverrsnittsgeometri og horisontale og vertikale
profil, samt atkomstvegene,skal det tas spesielt hensyn til sikkerheten, da disse
parameterne har en betydelig innvirkning på sannsynligheten for ulykker og for hvor
alvorlige de blir.

2.2.2. Mer enn 5 % stigningi lengderetningen skal ikke være tillatt i nye tunneler, med
mindre ingen annen løsning er geografisk mulig.
Vidare skildrar tunnelsikkerhetsføreskrifta for fylkesveg fyljandande prosess for godkjenning
av konstruksjon:
l. Godkjenning av konstruksjon
l. l. Bestemmelsene i denne forskriften skal anvendes fra og med det innledende
prosjekteríngsstadiet.
l. 2. For byggearbeid påbegynnes, skal tunnelforvalter utarbeide
sikkerhetsdokumentasjonen som er beskrevet i nr. 2.2 og 2.3for en tunnel på
prosjekteringsstadiet, og skal rådspørre sikkerhetskontrolloren. Tunnelforvalter skal
framlegge sikkerhetsdokumentasjonen for Vegdirektoratet eller den direktoratet
delegerer myndighet til, og vedlegge sikkerhetskontrollørens uttalelse og eller
eventuelt inspeksjonsenhetens uttalelse.
1.3. Vegdirektoratet eller den direktoratet delegerer myndighet til, skal godkjenne
tunnelprosjektet og underrette turmelforvalter om sitt vedtak
Vegdirektoratet kan ikkje gje sikkerhetsgodkjenning på ein tunnel som har stigning på 8 %,
fordi det er geografisk mulig å bygge ei anna løysing med stigning som tilfredsstille krava i
føreskrifta.
Byggearbeida kan ikkje påbegynnast utan ein slik godkjenning.

Sporsmålet om gang- og sykkelveg må vi komme tilbake til dersom ein lokalt ynskjer å gå
vidare med ein tunnel med maksimalt 5 % stigning.
På grunn av tilbakemeldinga på førehandsvurderinga av tunnelen som er gjort i
Vegdirektoratet, kjem Statens vegvesen Region vest ikkje til å tilrå fråvik frå N500.

Vist 167 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder